Ministarstvo kulture najavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu natječaja Kultura u centru, a za potporu razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi. Opći cilj operacije je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora. Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva osigurano je 23 milijuna kuna.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI / PARTNERI

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga/savez udruga)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su prijavitelji isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000)
  • javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

SAŽETAK

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranje priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA | Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 550.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 2.500.000,00 HRK. Sufinanciranje projekta nije potrebno.

DOKUMENTACIJA 

Upute za prijavitelje

Obrazac 2_Izjava prijavitelja

Obrazac 3_Izjava partnera

Prilog 1_Opći uvjeti ugovora

Prilog 2_Posebni uvjeti ugovora

Prilog 3_Korisnički priručnik za popunjavanje obrasca A

Prilog 4_Postupci nabave za NOJN

Prilog 5_Predložak adresiranja omotnice

ROK ZA PRIJAVE | 28.2.2018.

IZVOR | Europski socijalni fond

Ukoliko vam je potrebno više informacija ili želite našu pomoć u prijavi, slobodno nas kontaktirajte!