Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Hrvatska banka za obnovu i razvoj u suradnji s poslovnim bankama pokrenulo je financijski instrument namijenjen malim i srednjim poduzetnicima – ESIF krediti za rast i razvoj. Radi se o dugoročnim investicijskim kreditima za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, s kamatnom stopom od 0% na polovicu iznosa kredita (EU dio) i kamatnom stopom koju određuje poslovna banka na drugu polovicu iznosa kredita.

_______

IZNOS KREDITA | od 100 tisuća EUR do 3 milijuna EUR, u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR za sektor turizma.

KAMATNE STOPE | Krediti se odobravaju putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d. Na dio kredita iz sredstava ESIF fonda kamatna stopa iznosi 0% godišnje, a na dio kredita u skladu s odlukom poslovne banke. Dodana vrijednost za poduzetnike je i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

NAMJENA KREDITA | ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom. Krediti se mogu odobriti samo za nove investicije, a refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

ROK OTPLATE | Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

PRIHVATLJIVOST ULAGANJA | Prihvatljiva su isključivo ulaganja koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje 1 novo zaposleni). Početkom ulaganja smatra se početak građevinskih radova ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim. Kupnja zemljišta i pripremni radovi ne smatraju se početkom radova.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI |

Područje C: Prerađivačka industrija

Područje I: Turizam

Područje J: Informacije i komunikacije

Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija

Područje S: Ostale uslužne djelatnosti

SEKTORSKA DISTRIBUCIJA SREDSTAVA | Poslovna banka mora odobrene kredite rasporediti prema određenoj sektorskoj distribuciji, i to: 50% ili više za prerađivačku industriju, 25% ili više za djelatnosti pružanja smještaja te do 25% za ostala gore navedena područja.

_______

IZVOR | Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Cijeli Program dostupan je ovdje, a za sve dodatne informacije i pomoć oko apliciranja, slobodno nam se obratite na aktiva.brac@gmail.com ili 021 / 630 201.