Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora, koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za sufinanciranje troškova predviđenih ovim Programom.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Na temelju ovog Programa, Hrvatska turistička zajednica će u 2018. godini raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

#1 Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima, (ne mogu se prijaviti tvrtke sa Brača!)

#2 Potpore događanjima:

a) Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)

– kulturna/zabavna,

– sportska,

– eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja

b) Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima:

– kulturna/zabavna,

– sportska,

– eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja

c) TOP događanja:

– kulturna/zabavna,

– sportska.

Iznos potpore po projektu je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK. Po svakom projektu financirat će se do 50% prihvatljivih troškova.

#3 Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

Namjena potpore se odnosi samo na paket aranžmane ili ture koji se odvijaju na području Hrvatske i koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

– ponuda grupe proizvoda – kultura, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam

– izrada detaljnog sinopsisa središnje priče za svaki paket aranžman/turu,

– dokaz da se radi o inovativnom programu za koji Podnositelj nije već dobio potporu od HTZ-a ili Ministarstva turizma

Iznos potpore po programu je od 50.000,00 HRK do 100.000,00 HRK. Po svakom programu financirat će se do 100% prihvatljivih troškova.

IZNOS | Iznos potpore po projektu/Korisniku koji će odobravati HTZ kreće se u rasponu od 50% do 100% prihvatljivih troškova.

Visina potpore koja se dodjeljuje jednom Korisniku može iznositi najviše 200.000 EUR.

ROK ZA PRIJAVU | 31.1.2018.

IZVOR | Hrvatska turistička zajednica

UKOLIKO VAM JE POTREBNA POMOĆ PRI PRIJAVI NA NATJEČAJ, SLOBODNO NAS KONTAKTIRAJTE!