Nakon požara koji su ovo ljeto nanijeli velike štete poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o provedbi operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ kako bi se nastradalim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom.

Osim požara, poljoprivrednici čiji je poljoprivredni resor uništen/oštećen zbog poplava, suša, mraza i sl., također se mogu prijaviti na ovaj natječaj.

Za sve informacije i pomoć u prijavi, slobodno nas kontaktirajte! U nastavku donosimo pregled natječaja.

ROK ZA PRIJAVU | 1.12.2017. > pomaknut na 2.1.2018!

PREDUVJETI | Županija mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj na području vaše jedinice lokalne samouprave sukladno posebnim propisima. Utvrđena šteta na poljoprivrednom potencijalu mora biti veća od 30% Potporu mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Također, dužni ste biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014. godine.

Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i, domaće životinje i višegodišnje nasade. Poljoprivredne površine koje su predmet natječaja moraju biti upisane u ARKOD,
životinje u JRDŽ, objekti moraju biti legalizirani ili u postupku legalizacije, strojevi i gospodarska voza registrirani i sl. Sve navedene stavke morale su biti registrirane u trenutku nastanka elementarne nepogode, osim zemljišta, koje se mo

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI | Materijalni troškovi su prihvatljivi od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, što znači da od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu možete započeti aktivnosti sanacije štete. Opći troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka elementarne nepogode.

Prihvatljivi materijalni troškovi su: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, oprema višegodišnjih nasada, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije

Obnova poljoprivrednog zemljišta moguća je samo na onim česticama koje su stradale, osim ako sudski vještak ne izda mišljenje da sadnja određene kulture više nije moguća na tom zemljištu. U tom slučaju moguća je sadnja višegodišnjeg bilja i na drugim česticama u
vlasništvu poljoprivrednika.

U prihvatljive opće troškove spadaju troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu, analiza tla ako je to navela Savjetodavna služba i slično.

Troškovi usluge konzultanta prihvatljivi su u iznosu od maksimalno 2% od ukupne vrijednosti projekta. Troškovi studije izvedivosti (ukoliko je potrebna), opravdani su u visini od 1% od ukupne vrijednosti projekta.

INFO O IZNOSIMA I FAZAMA POTPORE | Ukupni iznos omotnice za ovaj natječaj je 150 milijuna kuna, uz mogućnost povećanja. Visina potpore po korisniku izračunava se na poseban način, a osnovno polazište je obavezni dokument – obrazac izračuna vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala, te obrasci proračuna štete ovisno o kategoriji nastale štete potpisani i ovjereni od nadležnog tijela.

Intenzitet potpore je do 100%, a postupak dodjele potpore ima dvije faze:

1.) Predodabir – zaprimanje prvog djela zahtjeva, rangiranje, administrativnu kontrolu, obavještavanje te ugovaranje. Tijekom rangiranja bodovi se ostvaruju na temelju stupnja oštećenja poljoprivrednog potencijala, koji se kreću od 30-100%.

2.) Najkasnije 8 mjeseci poslije – zaprimanje drugog dijela zahtjeva, administravinu kontrolu, izdavanje odluke o dodjeli sredstava Nije dozvoljeno dvostruko financiranje, te se polica osiguranja (ako postoji) dostavlja kao obvezna dokumentacija, te se predviđeni iznos potpore u tom slučaju umanje za iznos osiguranja.

Štetu se mora prijaviti u roku osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom gradskom/općinskom povjerenstvu koje izlazi na teren i vrši procjenu oštećenja. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.

Provedba projekta je kroz maksimalno 36 mjeseci od Odluke o dodjeli sredstava. Moguća je isplata iznosa potpore kroz jednokratno, kroz 4 rate te postoji mogućnost predujma u visini do 50% ukupnih odobrenih sredstava.

JAVITE NAM SE!