Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn.

PROGRAMSKA PODRUČJA | (1) Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava, (2) Zaštita okoliša, (3) Obrazovanje, znanost i odgoj, (4) Sport i (5) Kultura, kulturna baština i umjetnost. Rok za prijavu je 23. travnja 2018.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI | Prijavu najviše jednog projekta na Natječaj mogu podnijeti:

+ Organizacije civilnog društva (domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i

+ Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja.

IZNOS POTPORE | Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.

UVJETI ZA PRIJAVU | Prihvatljivi prijavitelji za financiranje projekata moraju: imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu prijavljenog projekta; uredno ispunjavati ugovorne obveze prema svim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora; biti registrirani za obavljanje djelatnosti koje su predmet financiranja i da se protiv njih i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, ugovaranja, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenja prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja opisani su u Uputama za prijavitelje.

ROK ZA PRIJAVU | 23. travnja 2018. g.

SLANJE PRIJAVA | Hrvatska Lutrija d.o.o., Natječaj za dodjelu donacija u 2018. (obvezno navesti programsko područje), Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili osobno u pisarnici – Urudžbenom zapisniku (prizemlje), Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

DOKUMENTACIJA

Upute za prijavitelje

Prijavnica

Obrazac proračuna

Obrazac za procjenu prijave

Obrazac izjave o financiranim projektima 2017.

Obrazac Ugovora

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijski izvještaj 2018.

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

_____

Fotografija